Model de Carta per a Hisenda

Sr. / Sra. Director / a de l’Agència Estatal Tributària:

Amb el pagament dels impostos contribueixo a finançar les despeses de l’Estat. Per raons de consciència, i després d’una anàlisi del sentit d’aquestes despeses en la societat, no puc, no vull col · laborar amb tots aquells que no contribueixen al bé comú i que només van destinats al benefici d’una minoria privilegiada, davant de les necessitats de la gran majoria de la societat. Per això, faig declaració expressa de la meva condició de persona insubmisa fiscal. D’acord amb això, he ingressat …………. euros en el compte de ……………………. ………………………………………….. ………., entitat o col · lectiu que intervé socialment en un camp necessari per crear recursos realment públics. Com ja vaig exposar més amunt, aquesta part de la meva impost, el pagament desviament a un fi socialment útil, correspon a la meva negativa a pagar despeses com són l’exèrcit, el deute, l’església, la monarquia, etc., Que neguen la satisfacció de les necessitats socials més importants. Sol · licito que s’admeti la Insubmissió Fiscal per detreure diners a la injustícia, sense afany de defraudar, com es dedueix de la publicitat prestada a la Campanya d’insubmissió fiscal 2012, i d’aquesta mateixa carta que li remeto). Atentament, quedo a la seva disposició,

Signat:

En ……………………….., ……. de ………. ……. de 2012

 

Speak Your Mind

*