Manifest “Una nova dignitat rebel”

Exercirem el dret de rebel·lió. Suma’t al manifest d’una nova dignitat rebel 
“Quan el govern viola els drets del poble la Insurrecció és per al poble i per a cada porció del poble, el més sagrat dels seus drets i el més indispensable dels seus deures” (Declaració dels drets de l’home i del ciutadà de 1793)
La ja actual constitució espanyola, dictada pel capital internacional i aprovada a esquenes del poble, no només no ens representa, sinó que no la reconeixem com a vinculant per a nosaltres.
En el seu article 135.3 diu que “Els crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les administracions s’entendran sempre inclosos en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta”
Amb l’aprovació sense referèndum d’aquest canvi constitucional, s’ha demostrat de manera definitiva que la sobirania popular no controla l’estat, el qual ha estat segrestat pel poder econòmic,
Un govern que actua en benefici d’uns pocs és il.legítim.
Segons el codi penal espanyol:
“Són reus del delicte de rebel.lió els qui s’alcin violentament i públicament per a qualsevol de les funalitats següents:
Derogar, suspendre o modificar totalment o parcialment la Constitució “
Per això i donat el caràcter precipitat, interessat i antidemocràtic d’aquesta recent reforma constitucional, podem determinar que els delinqüents estan en el govern i les estructures que els secunden. El dret a la rebel·lió, està reconegut des de fa més de dos segles pel dret internacional, a través per exemple de la “Declaració dels drets de l’home i del ciutadà” de 1793. La seva funció és fer prevaler el dret de plantar cara pel bé comú, davant situacions com la que estem vivint.
Davant la rebel·lia colpista dels de dalt, el dret de revolta de les de sota.
El nostre compromís és amb el bé comú i per això, seguint el nostre deure legítim com a ciutadanes, ens declarem rebels a la constitució, insubmises a l’Estat i desobedients a tota autoritat que el representi. És per això que ens declarem ciutadanes de les assemblees populars i de les assemblees dels projectes postcapitalistes en què participem. És d’aquesta manera com exercim la nostra sobirania.
Ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast per construir un nou poder popular que faci possible una nova societat on les decisions siguin preses realment pel poble.
Entenem que després de la gran acumulació d’indignació que hem viscut, la millor forma de recuperar la dignitat és mitjançant la rebel.lia.
Entenem com a dignitat la nostra capacitat de desobeir lleis injustes i/o contràries al benestar dels pobles.
Per tot això, ens comprometem amb la crida per iniciar i estendre una acció de resistència fiscal total a l’Estat espanyol i cap a aquells que el controlen com a acció conseqüent per demostrar que no pagarem “els seus deutes”, perquè no reconeixem aquesta constitució. Una desobediència fiscal que serveixi per alimentar l’autogestió de les assemblees i des d’aquestes, donar “prioritat absoluta” al finançament participatiu dels recursos que considerem realment públics.
Com que la situació que vivim a l’Estat espanyol és comú a molts països del món i com que els poders econòmics que manen són globals, animem als éssers humans de tot el món a afirmar el seu dret de rebel·lió mitjançant manifestos com aquest.
La resistència fiscal va ser una de les estratègies de desobediència civil que va portar l’Índia cap a la independència de l’Imperi britànic; ara pot ser una estratègia clau per a independitzar-nos totes del capitalisme global.
Ja hem superat la fase d’indignació, ara som una nova dignitat rebel!
———– 
Més informació www.derechoderebelion.net
Més info sobre el dret de rebel·lió: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_rebelion
Més info sobre la resistència fiscal: http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_fiscal 

Ejerceremos el derecho de rebelión

Súmate al manifiesto de Una nueva dignidad rebelde

“Cuando  el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurrección es para el  pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y  el más indispensable de sus deberes” (Declaración de los derechos del  hombre y del ciudadano de 1793)

La ya  actual constitución española, dictada por el capital internacional y  aprobada a espaldas del pueblo, no sólo no nos representa, sino que no la reconocemos como vinculante para nosotrxs.

En su artículo 135.3 dice que “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda  pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el  estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”

Con  la aprobación sin referéndum de este cambio constitucional, se ha demostrado de manera definitiva que la soberanía popular no controla el estado, el cual ha sido secuestrado por el poder económico,

Un gobierno que actúa en beneficio de unos pocos es ilegítimo.

Según el código penal español:

“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”

Por ello y dado el carácter precipitado, interesado y antidemocrático de esta reciente reforma constitucional, podemos determinar, que los delincuentes están en el gobierno y las estructuras que los secundan.

El  derecho a la rebelión,  está  reconocido desde hace más de dos siglos por  el derecho internacional, a  través por ejemplo de la  “Declaración de los  derechos del hombre y  del ciudadano” de 1793. Su función es hacer prevalecer el derecho de rebelarse por el bien común, ante situaciones como la que estamos viviendo.

Ante la rebeldía colpista de los de arriba, el derecho de rebelión de las de abajo.

Nuestro  compromiso es con el bien común y por eso, siguiendo nuestro deber legítimo como ciudadanas,   nos declaramos rebeldes a la constitución, insumisos al  Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. Es por ello que nos declaramos ciudadanas de las asambleas populares y de las asambleas de  proyectos postcapitalistas en las que participamos. Es de esta manera como ejercemos nuestra soberanía.

Nos  comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para construir  un nuevo poder popular que posibilite una nueva sociedad donde las decisiones sean tomadas realmente por el pueblo.

Entendemos que tras la gran acumulación de indignación que hemos vivido la mejor forma de recuperar la dignidad, es mediante la rebeldía.

Entendemos como dignidad nuestra capacidad de desobedecer leyes injustas y/o contrarias al bienestar de los pueblos.

Por  todo ello, nos  comprometemos con el llamamiento para iniciar y extender una  acción de resistencia fiscal total al Estado español y hacia aquellos que lo controlan como acción  consecuente para demostrar que no pagaremos “sus deudas”, porque no reconocemos esta constitución. Una desobediencia fiscal que sirva para alimentar la autogestión de las  asambleas y desde estas, dar “prioridad absoluta” a la financiación participativa de los recursos que  consideramos realmente públicos.

Puesto que la situación que vivimos en el Estado español, es común a muchos países del mundo y puesto que los poderes económicos que mandan son globales, animamos a los seres humanos de todo el mundo a afirmar su derecho de rebelión mediante manifiestos como este.

La resistencia fiscal fue una de las  estrategias de desobediencia civil que llevó a la India hacia la independencia del Imperio británico; ahora puede ser una estrategia clave para independizarnos a todos del capitalismo global.

Ya superamos la fase de indignación, ahora somos ¡Una nueva dignidad rebelde!

———–

Más info sobre el derecho de rebelión:  http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_rebeli%C3%B3n

Más info sobre la resistencia fiscal: http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_fiscal

Speak Your Mind

*